دامنه

ثبت و خرید دامنه بین المللی و آی آر (ir.)

جستجوی نام دامنه

لیست قیمت برخی از دامنه های محبوب

  • 119هزار تومان/سالانه
  • 344هزار تومان/سالانه
  • 140هزار تومان/سالانه
  • 140هزار تومان/سالانه
  • 148هزار تومان/سالانه
  • 177هزار تومان/سالانه

دیگر دامنه ها

لیست قیمت برخی از دامنه های پر کاربرد

نام دامنه ثبت انتقال تمدید
ir. 6.000 تومان 6.000 تومان 6.000 تومان
co.ir. 6.000 تومان 6.000 تومان 6.000 تومان
id.ir. 6.000 تومان 6.000 تومان 6.000 تومان
biz. 126.000 تومان 126.000 تومان 126.000 تومان
club. 97.000 تومان 97.000 تومان 97.000 تومان
tv. 300.000 تومان 300.000 تومان 300.000 تومان
name. 95.000 تومان 95.000 تومان 95.000 تومان
tel. 150.000 تومان 150.000 تومان 150.000 تومان
mobi. 149.000 تومان 149.000 تومان 149.000 تومان
me. 165.000 تومان 165.000 تومان 165.000 تومان
center. 156.000 تومان 156.000 تومان 156.000 تومان
co. 240.000 تومان 240.000 تومان 240.000 تومان